Mācību gada prioritātes

Valsts izglītības satura centra prioritātes izglītības procesa pilnveidei mācību un audzināšanas darbā vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2016./2017. mācību gadā:

 1. Uzsākt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību satura izstrādi un aprobāciju 80 izglītības iestādēs, pakāpeniskas pārmaiņas plānojot gan pirmskolas izglītības, gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības mācību saturā un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē, t.sk. iekļaujošās izglītības nodrošināšanas kontekstā.
 2. Veicināt digitālo prasmju agrīnāku apguvi, lasītprasmes, medijpratības un drošumspējas stiprināšanu, turpinot datorikas mācību satura aprobāciju 2., 5. un 7.klasēs un veicot aktivitātes izglītojamā rīcībspējas un atbildīgas personības stiprināšanā.
 3. Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē. Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 4. Īstenot pasākumus izglītības kvalitātes paaugstināšanai STEM mācību priekšmetos – izstrādāt diagnosticējošos darbus, organizēt 12. klašu skolēniem centralizētā fizikas, ķīmijas un dabaszinību (pēc izvēles) eksāmena otrā pilotprojekta norisi un rezultātu novērtēšanu.
 5. Turpināt profesionālās izglītības satura reformu.

Krāslavas novada prioritātes vispārējā izglītībā 2016./2017. mācību gadā:

 1. Izglītojamo kompetenču attīstības veicināšana – lasītprasmes, digitālo prasmju, medijpratības un drošumspējas stiprināšana.
 2. Objektīvas un profesionālas mājas darbu sistēmas izveide skolā.
 3. Darba sistēmas izveide spējīgu un talantīgu skolēnu diagnostikai un atbalstam.
 4. Pedagogu sadarbība pilsonisko vērtību izkopšanā mācību un audzināšanas procesā.

Krāslavas novada prioritārie virzieni  interešu izglītības jomā  2016./2017.m.g.

 • Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.
 • Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 • Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās (īpaši tehniskajā jaunradē).
 • Organizēt novada pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides interešu izglītībā.
 • Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšanai interešu izglītībā un audzināšanas darbā, organizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārus un kursus.