Mācību gada prioritātes

SKOLAS PRIORITĀRĀS JOMAS

2017./2018.mācību gada

Mācīšana un mācīšanās

Mācīšanas procesa saikne ar reālo dzīvi

Mērķis:

Praktizēt uz kompetencēm balstītu mācību pieeju.

Atbalsts skolēniem

Karjeras izvēles konsultācija un kvalitāte

Mērķis:

Organizēt karjeras izvēles pasākumus.

Skolas vide

Lepnums par valsti

Mērķis:

Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas un valsts dzīvē, gatavojoties Latvijas simtgadei.

Wordpress snowstorm powered by nksnow