Audzināšana

Aktuālais 2017./2018. mācību gadā

Vispārējā izglītība

Satura pilnveide

2017./2018. mācību gadā plānots turpināt mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā veidoto mācību saturu, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā. Izstrādātais mācību saturs pirmskolas izglītībā, pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā tiks nodots publiskai apspriešanai un ārējo ekspertu vērtēšanai.

2017.gada 18.augustā Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotās izglītības konferences ietvaros pirmo reizi plašāka auditorija tiks iepazīstināta ar jauno mācību saturu, un jau 21.septembrī tiks organizēta tematiska konference “Vērtēšana, lai mācītos”.

2018.gada aprīlī tiks organizēta tematiska konference, kas būs veltīta pirmskolas izglītībai. Tiks organizēti 13 aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu semināri un 12 ieviešanas semināri dažādos plānošanas reģionos Latvijā, piesaistot metodisko apvienību vadītājus un pedagogus, kuri nepiedalās mācību satura aprobācijā. Tāpat šajā mācību gadā plānota izstrādātā mācību satura aprobācija 100 vispārējās izglītības iestādēs, no 2018.gada 1.septembra paredzot kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu pirmsskolā un pamatizglītības 1.posmā (1. – 6.klase), no 2019.gada 1.septembra – pamatizglītības 2.posmā (7. – 9.klase) un vidusskolā.

Turpināsies arī 11 metodisko līdzekļu izstrāde, lai nodrošinātu metodisku atbalstu jaunā mācību satura pakāpeniskai ieviešanai. ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” sadarbības partneri Rēzeknes tehnoloģiju augstskola un Liepājas universitāte turpinās mācību satura izstrādi mācību un metodiskajiem līdzekļiem izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem turpinās pielāgot mācību materiālus Braila rakstā. Citi projekta sadarbības partneri uzsāks mācību satura izstrādi mācību līdzekļiem – Dabaszinātnēs un tehnoloģijas pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Latvijas Universitāte), Latviešu valodā, krievu valodā un sociālajās zinātnēs pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Daugavpils universitāte) un Sportā, veselībā un drošībā pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Izstrādāti un 2017.gada rudenī tiks publiskoti metodiskie materiāli “Ieteikumi ceļu satiksmes noteikumu apguvei pirmsskolā”, kas ietvers 11 rotaļnodarbību paraugus, un “Sporta stundu organizēšana bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem”.

 Interešu izglītība

2017./2018.mācību gadā plānotas arī īpašas aktivitātes interešu izglītības jomā. Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” kontekstā tiks organizētas 12 radošās darbnīcas skolēnu pašpārvalžu līderiem ar mērķi stiprināt pašpārvalžu darbību izglītības iestādēs un veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību un Labo darbu festivālu piecos kultūrvēsturiskajos novados.

Veicinot bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, uzsākot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā, uzsākta svētku repertuāra sagatavošana svētku lielajām programmām (kori, dejas, instrumentālā mūzika, folklora) un organizēti starpsvētku pasākumi:

  • 10. Latvijas zēnu koru salidojums 2018.gada maijā Cēsīs
  • Latvijas izglītības iestāžu 5.–9. klašu koru skates reģionos un laureātu koncerts 2018.gada aprīlī
  • Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru reģionālās skates 2018.gada martā
  • Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru konkursu-festivāls 2018.gada aprīlī
  • bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” 2018.gada maijā un jūnijā Daugavpilī un Jelgavā
  • bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmai “Pulkā eimu, pulkā teku” 2018.gada maijā Līvānos.

http://www.visc.gov.lv/aktualitates/info_2017_2018.shtml


Speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība.

http://www.visc.gov.lv/specizglitiba/info.shtml#okt28

 


 

Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem atkarību profilaksē

visc

Wordpress snowstorm powered by nksnow