Audzināšana

Aktuālais 2016./2017. mācību gadā

Valsts izglītības satura centra prioritātes izglītības procesa pilnveidei mācību un audzināšanas darbā vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2016./2017. mācību gadā:

 • Uzsākt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību satura izstrādi un aprobāciju 80 izglītības iestādēs, pakāpeniskas pārmaiņas plānojot gan pirmskolas izglītības, gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības mācību saturā un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē, t.sk. iekļaujošās izglītības nodrošināšanas kontekstā;
 • Veicināt digitālo prasmju agrīnāku apguvi, lasītprasmes, medijpratības un drošumspējas stiprināšanu, turpinot datorikas mācību satura aprobāciju 2., 5. un 7.klasēs un veicot aktivitātes izglītojamā rīcībspējas un atbildīgas personības stiprināšanā.
 • Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē. Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas. Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, īpaši tehniskajā jaunradē. Organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides interešu izglītībā.
 • Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšanai interešu izglītībā un audzināšanas darbā, organizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārus un kursus.
 • Veicināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu formālajā un neformālajā izglītībā.
 • Īstenot pasākumus izglītības kvalitātes paaugstināšanai STEM mācību priekšmetos – izstrādāt diagnosticējošos darbus, organizēt 12. klašu skolēniem centralizētā fizikas, ķīmijas un dabaszinību (pēc izvēles) eksāmena otrā pilotprojekta norisi un rezultātu novērtēšanu.
 • Turpināt profesionālās izglītības satura reformu, kuras mērķis ir izveidot patstāvīgi strādājošu, kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu un darba vidē balstītu izglītības pieeju attīstošu profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu, kas spēj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, regulāri izvērtējot un atjaunojot profesionālās izglītības saturu atbilstoši regulāri aktualizētajai nozaru kvalifikāciju struktūrai.
 • Uzsākot modulāro profesionālās izglītības programmu aprobāciju profesionālās izglītības kompetenču centros, nodrošināt iespēju ikvienam apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas, papildināt zināšanas nozarē un iegūt jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālo izglītību sadarbībā ar darba devējiem.
 • Paredzēts uzsākt piecu ESF pasākumu īstenošanu:
  1. SAM 8.3.1. “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” pasākums 8.3.1.1. “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija”;
  2. SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pasākums 8.3.2.1. “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai”
  3. SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pasākums 8.3.2.2. „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;
  4. SAM 8.5.2. “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”;
  5. SAM 8.5.3. “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi”.

http://www.visc.gov.lv/aktualitates/info_2016_2017.shtml

 


Speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība.

http://www.visc.gov.lv/specizglitiba/info.shtml#okt28

 


 

Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem atkarību profilaksē

visc