Par skolu

Krāslavas pamatskolā šogad: mācās 368 skolēni (uz 01.09.2017.)

 strādā 39 skolotāji un 25 tehniskie darbinieki

 ir 19 klašu komplekti

SKOLA

SKOLAS PRIORITĀRĀS JOMAS

Mācīšana un mācīšanās

Mācīšanas procesa saikne ar reālo dzīvi

Mērķis:

Praktizēt uz kompetencēm balstītu mācību pieeju.

Atbalsts skolēniem

Karjeras izvēles konsultācija un kvalitāte

Mērķis:

Organizēt karjeras izvēles pasākumus.

Skolas vide

Lepnums par valsti

Mērķis:

Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas un valsts dzīvē, gatavojoties Latvijas simtgadei.


Wordpress snowstorm powered by nksnow