Metodiskās izstrādnes

2012./ 2013. mācību gads

III pākāpes diplomu ieguva Natālija Raudive ar metodisko izstrādni
“Veselīgas, drošas un fiziski attīstītas personas veidošanās interešu izglītības pulciņā volejbols”


2011./ 2012. mācību gads

Olita Truskovska /Mākslas jomas metodiskā komisija/
„Karjeras izglītības pasākumi Krāslavas pamatskolā”

Ināra Grāve /Tehnoloģijas un zinātņu pamatu metodiskā  komisija/
„Klases stundas karjeras izglītībā”

Lāsma Dzirkale /Valodas jomas skolotāju metodiskā komisija/
„Es dibinu uzņēmumu”

Jeļena Japiņa /Klašu audzinātāju metodiskā komisija/
„Drosme draudzēties”kas tika izvirzīts uz 3. kārtu Rīgā

Velta Daņileviča /Atbalsta personāls/
„Psiholoģiskās korekcijas programma ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi”

Velta Daņileviča /Atbalsta personāls/
„Psiholoģijas nedēļa skolā. Iniciatīvas veidošana skolēnos”


2010./ 2011. mācību gads

 Velta Daņiļeviča – “Skolas spicie talanti”iniciatīvas veidošana skolēnos, savu spēju un talantu izkopšanai, savai pašizziņai
I pākāpes diploms, kas arī tika izvirzīts uz 3. kārtu Rīgā

un  “Skolēnu izpratnes veidošana par saviem pienākumiem, tiesībām un atbildību” 
II pākāpes diploms

Jeļena Japiņa – “Paspēlēsim!” – ārpusstundu materiāls skolotājiem – II pākāpes diploms

Skaidrīte Gasperoviča “Radoša mūzikas stunda”  – III pākāpes diploms


2009./ 2010. mācību gads

 Inta Japiņa
„OZOLA izpēte latviskuma vērtību sistēmā”
II pākāpes diploms

Silva Skride
„Inovatīvās darba formas un metodes vides izglītības programmas īstenošanā vides pulciņā”
II pākāpes diploms

Inta Beikule
„Radošums un vides mainīgums dabaszinību stundās”
II pākāpes diploms

 Lāsma Dzirkale
„Angļu klubiņa Valentīndienas pasākuma scenārijs”
III pākāpes diploms

Ligita Pelnika
„Pasākums „Jautrie matemātiķi”
Atzinība

Ņina Gulbinska
„Skolēna un pedagoga sadarbības formas un saturs angļu valodas stundās”
Atzinība

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow